Vacancies

View all vacancies

Client denbighshire

Solicitor Cyfreithiwr - Denbighshire County Council

Closing date

01/07/2021

Salary

Grade Graddfa 11, £39,880 - £43,857 pro rata

Job description

Location: County Hall, Ruthin, with flexible working available

Hours: 25 hours per week

Permanent

We are seeking an experienced and highly skilled legal professional, to provide advice on a diverse range of commercial areas relating to property, procurement, contractual and planning matters.

The Council has some exciting and significant projects ongoing and in the pipeline including regeneration projects on Rhyl's coast and town centre. Legal Services consists of a broad range of disciplines and hosts the Council's procurement service and a community benefits hub, therefore there is close working with non-legal colleagues in order to deliver an effective commercial service to client departments. With changes on the horizon in the UK procurement regime this could be a great time to join us and be part of supporting innovative companies to win business and improve public services.

Training and development will be provided in areas where the successful candidate may have less experience.

This vacancy is undoubtedly a great opportunity for an ambitious and motivated professional to flourish.

The Council has a flexible working policy and generous leave allowance of 25 days leave plus bank holidays moving up to a maximum of 31days leave plus bank holidays. In addition, there is a flexi leave/toil allowance. An extensive employee benefits scheme is on offer which includes a competitive pension scheme, salary sacrifice car scheme and corporate Denbighshire Leisure Membership.

Appointment subject to satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Tim Dillon, Team Leader - Places, on 01824 708144 or mobile 07769 887905.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.


Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun, a gweithio'n hyblyg ar gael

Oriau: 25 awr yr wythnos

Parhaol

Rydym yn chwilio am weithiwr cyfreithiol proffesiynol a medrus iawn, i ddarparu cyngor ar amrywiaeth eang o feysydd masnachol sy'n ymwneud â materion eiddo, caffael, contractau a chynllunio.

Mae prosiectau mawr cyffrous yn mynd rhagddynt yn y Cyngor ac mae rhai ar y gweill hefyd, gan gynnwys prosiectau adfywio yng nghanol tref Y Rhyl ac ar yr arfordir.Mae'r Gwasanaethau Cyfreithiol yn cynnwys amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ac yno mae gwasanaeth caffael a chanolbwynt buddion cymunedol y Cyngor wedi eu lleoli, felly mae cydweithio agos rhwng cydweithwyr nad ydynt wedi eu hyfforddi yn y gyfraith, er mwyn darparu gwasanaeth masnachol effeithiol i adrannau cleient.Gyda newidiadau ar y gorwel yn nhrefn caffael y DU gallai hwn fod yn amser gwych i ymuno â ni a bod yn rhan o'r broses o gefnogi cwmnïau arloesol i ennill busnes a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd hyfforddiant a datblygiad yn cael ei ddarparu mewn meysydd y mae gan yr ymgeisydd llwyddiannus lai o brofiad ohonynt.

Heb os, mae'r swydd wag hon yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol uchelgeisiol a llawn cymhelliant ffynnu.

Mae polisi gweithio'n hyblyg gan y Cyngor a lwfans gwyliau hael o 25 diwrnod o wyliau'n ogystal â gwyliau banc, gyda diwrnodau gwyliau yn cynyddu i uchafswm o 31 diwrnod yn ogystal â gwyliau banc.Yn ogystal mae lwfans fflecsi / toil.Mae cynllun buddiannau gweithwyr cynhwysfawr ar gael sy'n cynnwys cynllun pensiwn, cynllun aberthu cyflog ar gyfer car, ac Aelodaeth gorfforaethol o Hamdden Sir Ddinbych.

Mae'r penodiad yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch ar Tim Dillon ar 01824 708144 neu 07769887905.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 1af o Orffennaf 2021

Reference

LHDL00025W3LWE

Contact