Vacancies

View all vacancies

Client cardiff 180x360  003

Solicitor (Procurement and Property) - Cardiff Council

Closing date

09/04/2021

Salary

GRADE 10 (£40876.00 - £43857.00)

Job description

About The Service

Cardiff Council has a Lexcel accredited successful in house Legal Service based at County Hall in Cardiff Bay with good public transport links. We have specialist lawyers carrying out procurement, litigation, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.

About the job
We are keen to recruit a high calibre, experienced and qualified Solicitor and or Barrister, with relevant experience to undertake a wide range of property contractual and procurement law matters (including high value complex property developments) and to provide advice on a range of non-contentious legal work with a particular focus on commercial property transactions, development and construction work.

What We Are Looking For From You
The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status (or equivalent), be admitted as a Solicitor or called to the Bar and must be able to work as part of a team. We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

Additional information
While the role is demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. The post is open to individuals who wish to have flexible working patterns and or working from home (some of the time), subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

This vacancy is suitable for post share subject to there being another suitably qualified and experienced employee/ candidate who wishes to post share.

For an informal discussion, after reading the job description and person specification, please email Richard Crane on Richard.Crane@cardiff.gov.uk.

Due to the current COVID -19 circumstances the interview process for this role will be held on a virtual basis using an appropriate online platform. If you have any concerns around your ability to participate in a virtual interview process please contact
Richard.Crane@cardiff.gov.uk for a discussion.

For further details or to apply online, please click here

Job Title: Cyfreithiwr Eiddo a Chaffael
Job Number: RES00548
Grade: GRADE 10 (£40876.00 - £43857.00)
Closing date: 09.04.21


Am Y Gwasanaeth
Mae gan Gyngor Caerdydd Wasanaeth Cyfreithiol mewnol llwyddiannus sydd wedi'i achredu gan Lexcel. Mae'r tîm yn gweithio yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd, sydd â chysylltiadau da o ran trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gennym gyfreithwyr arbenigol sy'n ymgymryd â gwaith ymgyfreitha, caffael, eiddo, cynllunio, llywodraethu, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a'n nod yw darparu gwasanaeth rhagorol a chynhwysol i'n cleientiaid.Am Y Swydd
Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithiwr a/neu Fargyfreithiwr o ansawdd uchel, sy'n brofiadol ac yn gymwysedig, sydd â phrofiad perthnasol o ymgymryd ag ystod eang o faterion sy'n ymwneud â chyfraith eiddo, cytundebol a chaffael (gan gynnwys datblygiadau eiddo cymhleth gwerth uchel) a rhoi cyngor ar ystod o waith cyfreithiol annadleuol gan ganolbwyntio'n benodol ar drafodion eiddo masnachol, a gwaith datblygu ac adeiladu.Beth Rydym Ei Eisiau Gennych
Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y cymhwyster perthnasol ar statws gradd (neu'r gyfwerth), wedi cael ei dderbyn fel Cyfreithiwr neu ei alw i'r Bar ac mae'n rhaid ei fod yn gallu gweithio fel rhan o dîm. Disgwyliwn i'r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni'r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau'r Cyngor.Gwybodaeth Ychwanegol
Er bod y rôl yn gofyn llawer, mae ein polisïau gwaith hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae'r swydd yn agored i unigolion sy'n dymuno bod â patrymau gwaith hyblyg a/neu weithio o gartref (rhan o'r amser) yn amodol ar fodloni anghenion ein cleientiaid a bod yn ystyriol y naill i'r llall o drefniadau gwaith aelodau presennol y tîm.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu'n adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

sy'n 25 oed ac iau

nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol gan gynnwys yn benodol y rheiny o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME)

Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu ar yr amod bod gweithiwr/ymgeisydd cymwys arall sydd â phrofiad addas yn dymuno ei rhannu

Oherwydd yr amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal mewn modd rhithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd a'r fanyleb person, e-bostiwch Richard Crane ar Richard.Crane@caerdydd.gov.uk

Reference

RES00548

Contact

Richard.Crane@caerdydd.gov