Vacancies

View all vacancies

Client dcc logo cmyk

Team Leader - Places Team - Legal Services

Closing date

17/01/2022

Salary

Grade 12, £43,857 - £46,845

Job description

Arweinydd Tîm - Tîm Lleoedd, Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyfeirnod y swydd: LHDL00032W3CWE

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyflog: Gradd 12, £43,857 - £46,845 y flwyddyn

Oriau: 37 y wythnos, Parhaol

Team Leader - Places Team, Legal Services

Job reference: LHDL00032W3CWE

Location: County Hall, Ruthin

Salary: Grade 12, £43,857 - £46,845 per annum

Hours: 37 per week, Permanent

Mae adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog cyfreithiol profiadol i arwain y tîm cyfreithiol sydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar holl faterion sy'n ymwneud ag eiddo, priffyrdd, cynllunio a thrwyddedu; gan wneud cyfraniad allweddol i'r Cyngor allu cyflawni ei amcanion uchelgeisiol.

Mae angen dynesiad cryf at gynllunio a threfnu gwaith o fewn y tîm yn ogystal â symud perfformiad da ymlaen; a dulliau gweithio'n ddoethach.

Mae'r swydd allweddol hon wedi'i lleoli yn swyddfeydd modern yn nhref farchnad Rhuthun; mae'n cynnig cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith rhagorol, oriau gweithio hyblyg a gweithio o bell/hyblyg; cynllun pensiwn llywodraeth leol a buddiannau gweithwyr; gan gynnwys cyfleoedd i ddatblygu.

Penodiad yn destun cyfnod prawf a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Lisa Jones, Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol ar 01824 706275 / 07979 381724.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 17 Ionawr, 2022

Dyddiad Cyfweliad: 27 Ionawr 2022

Denbighshire County Council Legal Services' department is seeking an experienced legal officer to lead the legal team responsible for delivering a high quality service all matters connected with property, highways, planning and licensing; making a key contribution to the Council achieving its ambitious objectives.

A strong approach to the planning and organisation of work within the team is required together with driving forward high performance; and smarter working approaches.

This key post is based in modern offices in the picturesque market town of Ruthin; offering excellent work/life balance, flexible working hours and remote/agile working are available; local government pension scheme and employee benefits; including developmental opportunities.

Appointment subject to probationary period and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Lisa Jones, Legal Services Manager on 01824 706275 / 07979 381724.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 17th January 2022

Interview Date: 27 January 2022

Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a'i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Reference

Contact